Снѣг Гωрод(ʜ)ѣҵково

Самсон Гєоргій

Макабрічєськаѩ пѣстнѧ їⱬвѣстново свѣтʌово їново въıɯɯѣво ỿровнѧ сіʌъı Антона Гωродѣҵково іⱬ Госсɞѣта. Подробноѥ житіѥ аѵтора ѻпісано в ʍноготоʍноʍ байопікѣ сѣргєѩ ʌỿӄѩнѣнкі «Ночной доⱬор»/«Днѣвнъıй доⱬор»/«Сỿʍѣрєчнъıй доⱬор» й т.д.. Їспољⱬованіѥ пѣстні дʌѧ апокаʌіптічєськіχ ⱬадач прівѣʌо аѵтора в т.н. саркоѳаг ɞрѣʍьӧн, ѿкỿда ѻн въıɯѣʌ ʌіɯь по ϣасʌівой сʌỿчайності й поʌностію ỿтратіʌ свою сіʌỿ.

/Дỿэт посʌѣдніχ врѣʍьӧн Сʌава Богові ⱬа Всьӧ:
Самѱсон Гѣωргій – пѣніѥ,
Аʌѣѯсандр Дѣдос – рок-гітара

/сʌова й ʍỿⱬъıка – Мойсѣй Ṃаχараљ (Антон Городѣҵкій)

//їсторічєськаѩ справка

Ỿвʌѣкɯись ѥϣьӧ в юноɯѣськоʍ воⱬрастѣ ỿчѣніѥʍ ѻ Ṃоɯиѩχѣ, їⱬʌожѣнноʍ в бабіʌонськоʍ Таʌʍỿдѣ, і ѻдноврѣʍьӧнно став свѣтʌъıʍ ʍагоʍ і пойдѧ протіɞ договора ѻ баʌансѣ ʍѣж сɞѣтоʍ й тʍой (ставɯи т.н. ɯỿχартой), Гωродѣҵкій прістỿпіʌ к ỿскорѣнію собъıтій, їⱬʌожѣннъıχ в кніґѣ. Ѩко саратовчанін, ѻн їскрѣннє ϣϣітаʌ корнѣʍ ʍіровово ⱬʌа город ʍасквỿ й самойӧ ʍасковськỿю дѣржавность. Ѻн прійніʍаѥть іʍѧ Мойсѣй, ѳаʍіʌіѥ Ṃаχараљ й прістỿпаѥть к сотворѣнію ꚏѣʌой арʍії гоʌѣʍов, доʌжѣнствỿюϣіχ, по ѥɞо ʍъıсʌі, їⱬвѣсті ʍаскву й ʍасковітоɞ. Прічьӧʍ, дʌѧ вѧϣѣй эѳѳѣктівності ѿправʌѧѥҵӓ в проɯʌоѥ, ɯтобъı к дѣвѧностъıʍ годаʍ, врѣʍєні ѻпісъıваѥʍъıχ собъıтій, ѥво арʍіѩ раⱬросла сь й ỿжѣ начаʌа давать рѣⱬỿљтатъı своѥй дѣѩтѣљності. По ѳактỿ сỿтьба ʍногіχ сотворьӧннъıχ Мойсѣѥʍ гоʌѣʍов бъıʌа трагічєськой: ѻні попадаʌі в сѵстѣʍỿ їсправітѣљнъıχ ʌагѣрєй ГỾɅАГа, ѿкỿда ỿжѣ нє воⱬвраϣаʌі сь. Ѻднако нєкоторъıѥ въıживɯиѥ бъıʌі вѣсьʍа ⱬнаʍѣнатєљнъıʍі пѣрсонажаʍі. 

В частності, їʍѣнно їⱬ гоʌѣʍов Мойсѣѩ Гωродѣҵково состоѩʌо ѩдро т.н. Кʌỿба саʍодѣѩтєљностной пѣстні (КСП), рѧд чʌѣнов коʍʍỿнарськово, ɯѣстідѣсѧтнічєськово й даже ЛГБТ двіжѣніѩ. Саʍỿ аббрѣвіѩꚏию ѥйӧ соⱬдатѣљ ɯỿточно раɯɯиѳровъıваʌ ѩко «костьӧр-спаљнік-паʌатка», йʍѣючі эⱬотѣрічєськỿю вѣрсію «Кадоɯ Сінѣргєтічєськіχ Паранаỿк». І, дѣйствітѣљно, подавʌѧюϣаѩ часть гоʌѣʍов становіʌа сь совѣҵкіʍі ỿчьӧннъıʍі й ỿскорѧʌа, по волѣ їχнєво соⱬдатѣʌѧ, конѣꚏ ѥсʌі нє косʍоса, то χотѧ бъı пʌанѣтъı Ⱬѣʍʌѧ: всѣ ỿчьӧннъıѥ ⱬаніʍаʌі сь раⱬработкаʍі ѻрỿжіѩ массовово поражѣніѩ – χотѧ сỿто ѳорʍаљно прінадʌѣжаʌі до раⱬноѻбраⱬнъıχ наỿк. Ѯстаті, інъıй спѣꚏиѩʌіст по вопросỿ, Грігорій Кʌіʍов, ỿтвѣрждаʌ, ɯто всѣ сії гоʌѣʍъı бъıʌі проїⱬводіʍъı 13-ʍ ѿдѣʌоʍ КГБ СССР й ʍассово ⱬасъıʌаʌі сь ѩко поʌітэʍігрантъı в странъı раⱬвітово капітаʌіⱬʍа дʌѧ подръıва їχніχ боѥспособностєй.

Ѻдін їⱬ ỿспѣɯнъıχ проѥктов Мойсѣѩ Гωродѣҵково бъıʌ гоʌѣʍ Ѥʌѣѩⱬар аʌбо Ʌаⱬарь (по їʍѣні старɯѣво съıна їỿдѣйськово пророка) Моїсєѥвіч, соⱬданнъıй ⱬначаʌа в качѣствє гѣωѳіⱬіка – но нє справівɯий сѧ їⱬ ⱬадачѣй бỿрѣніѩ ʍантії Ⱬѣʍʌі ⱬ посʌѣдỿюϣєй ⱬакʌадкой гіганҵкой водородной бонбъı й бъıв пѣрєкваʌіѳіцированнъıй в їспоʌнітѣʌѧ аѵторськіχ пѣсєн, в чьӧʍ впослѣҵвії прѣỿспѣʌ.

Прі поʍоϣі спѣꚏиѩљново двойново ⱬакʌінаніѩ «тỿман» і«ⱬапаχ тайгі» гоʌѣʍ-бард навсѣгда ỿводіʌ в трỿднодостỿпнъıѥ ʌѣса Ⱬападной і Восточной Сібѵрі коʌʌѣктівъı масковітов. Їногда ⱬоʍбірованнъıѥ гоʌѣʍоʍ наχодіʌі сѣбє сʍѣрть в гораχ (сʍ. їсторію пѣрєваʌа Дѧтʌова). 

Посʌѣ потѣрі Антоноʍ Гωродѣҵкіʍ своѥй сіʌъı й каббаʌічєськово їʍѣні вⱬбỿнтовавɯий сѧ гоʌѣʍ вⱬѧʌ сѣбє їʍѧ Аʌѣѯсандр, до ѳаʍіʌіѥ же добавіʌ бỿквỿ «н» (ϣопраѵда, ѿчѣство ʍѣнѧть нє рѣɯиʌ сѧ) й стаʌ, по ѥво собствѣннъıʍ сʌоваʍ, «саʍ сѣбє продюсѣр й Бог, пан і гѣрой». 

Пѣсні, соⱬданнъıѥ Ṃойсѣѥʍ дʌѧ Ʌаⱬарѧ-Аʌѣѯсандра, тожѣ подвѣргʌі сь сỿщѣствєннъıʍ пѣрєработкаʍ. Напріʍѣр, ⱬнамѣнітъıй антіконспіратівнъıй катѣχонічєській гѵʍн «Антантъı дѣржỿть ʍъıр ɞ каʍѣнϣиꚏкіχ рỿкаχ», ѩковой Мойсѣй пріʍỿдріʌ сѧ ⱬдѣʌать гѵʍноʍ Эрʍітажа (наỿчіɞɯи коʌʌѣктів ʍỿⱬ достаточно эѳѳѣктівноʍỿ ɞⱬайʍодѣйствію їⱬ ʍасонськой наваʌой), ѥво новъıй «автор» ѻпісъıваѥть тако: «Я написал стихи, которые мне не понравились. Я даже хотел их выкинуть. Потом я через неделю примерно начал придумывать к ним мелодию. И получилась песня». Простъıѥ нєраспространњӧннъıѥ констрỿкꚏиї, бѣднаѩ ʌѣѯсіка й бỿкваʌіⱬʍ прівѣдьӧнной ꚏитатъı поⱬвоʌѧѥть ʌюбоʍỿ нѣпрѣдвⱬѧтоʍỿ набʌюдатѣʌю пойнѧть, ɯто ѱсѣѵдо-аѵтор пѣстні на саʍоʍ дѣʌє пʌагіѩтор, нє ѻсоⱬнаюϣій гʌỿбінъı чỿжово тѣѯста і (потоʍỿ) сіљно ѥво ỿпроϣаюϣій. Соχранѣніѥ нєкоторъıχ таїнствѣннъıχ ѳрагʍѣнтовı ѻріґінаʌа («Во тьме заплачут вдовы,/Повыгорят поля,/И встанет гриб лиловый,/И кончится Земля») – відіʍо, ѻбъѩснѧѥҵӓ прѣдъıдỿϣєй спѣꚏиѩʌіⱬаꚏиѥй гоʌѣʍа.

Подобнаѩ сỿтьба постігʌа й пѣсню-ⱬакʌінаніѥ апокаʌіѱсіса, ѩковаѩ во ỿстаχ Аʌѣѯсандра Моїсєѥвіча стаʌа банаљнъıʍ воспѣваніѥʍ эѯⱬотѣрічєськой костьӧро-спаљніково-палаточной ѳорʍỿʌъı т.н. «тỿріⱬʍа». 

//ɸортỿна протів проʍъıсʌа

Ѥсʌі тъı всю свою соⱬнатѣљнỿю жиɞⱬњ ỿскорѧѥɯь апокаʌіѱсіс — а Мойсѣй Городѣҵкій в своѥʍ житії ⱬайніʍаʌ сѧ токʍо тѣʍой конꚏа сɞѣта (вірỿсоʌогічєськой вѣрсіѥй, ѯстаті, тожѣ), — то в свойӧʍ творчѣствє нєʍінỿѥʍо въıχодіɯи на протівопоставʌѣніѥ ⱬʌъıχ і нєпостоѩннъıχ ɸортỿнъı-ɸарта-ɸатỿʍа і доброво проʍъıсʌа Божіѩ й рѣѩʌіⱬациї їχнѣй боротьбъı ỿво нєʍінỿѥʍỿю сʍѣрть. Їⱬɞѣстнъıй каббаʌіст в ꚏѣʌоʍ прійніʍаʌ тỿт поⱬіцию ɯкољново ріʍокаѳоʌічєськово богосʌовіѩ, ỿтвѣрждаюϣєво сіʍỿʌѧтівность всѣй сѵстѣʍъı ʍъıра, сʌỿчаюϣєво сѧ внѣ проʍъıсʌа Божіѩ: similitude causae universi ordinis. Добродѣтєљ же (аʌбо віртỿс ɯкоʌастікі) ѩвʌѧѥть сѧ нє бѣⱬвољноѥ покорѣніѥ ɯто ɸатỿʍові, ɯто проʍъıсʌові, но – рѣѩʌіⱬовъıваніѥ проʍъıсʌа своѥю ʍỿжѣствєнностію. Собствѣнно, саʍ віртỿс ʍожѣть бъıті аʌбо віртỿѩʌіⱬациѥю радості/страданіѩ, поʍѣϣєніѥʍ їχ во нєдостỿпноѥ дʌѧ мъıɯʌѣніѩ ʍѣсто, аʌбо – віртỿс (ѩко бỿкваљно ʍỿжѣствєнность) ʍожѣть статі боротьбою протів ɸатỿʍа ⱬа проʍъıсѣʌ. Всѧ сіѩ борба пройсχодіть прѣждє всѣво в ỿʍѣ (проʍъıсѣʌ — пронойѩ, прѣд-ỿʍʌѣніѥ), но і в практічєськой дѣѩтѣљності — напріʍѣр, ỿ собствѣнной арʍії гоʌѣʍов-слỿг апокаʌіѱсіса. Проʍъıɯʌѣніѥ сʍѣрті внỿтрі сʍѣртєљной маɯинъı соврѣʍьӧнной ꚏивіʌіⱬаꚏиї до́ʌжно вѣсті к ѥвойной сʍѣрті, погібѣʌі саʍой погібѣʌі. Сѣй пỿть ѥсть пỿть Мойсѣѩ-Антона Городѣҵково, й да поідьӧʍо й ʍъı ніʍ й нєʍаʌо наỿчіʍ сѧ й прійӧбрѣтьӧʍо по χодỿ і в рѣⱬỿљтатовѣ.

//рѣконстрỿїрованнъıй ѻрігінаʌ тѣѯстỿ:

Вѣнок Гωрод(н)ѣҵково.

Кỿпно ⱬѣʍʌєю ɯỿрɯить нѣбопад, паʌкі паʌають ѻгнє,
эті часъı, ѥгда всѣ токʍо спʌѧть, ɯто поʍѧнỿті ʍѣнє?
То́ϣі трỿдъı ʍоѥй пʌоті: піть-ѥсть, а ỿ́трѣ ỿʍрѣʍ,
ɯто іⱬнєстí, нє внѣсоχ тъı, ѩко насʌѣдіɯь жівώтъı:
тʌѣн ѻбʌєкаєҵӓ в тʌѣн.

Сʍѣрть, сʍѣрть, сʍѣрть, сʍѣрть, сʍѣрть над гʌавою крỿжіҵӓ:
но нє косньӧҵӓ твоїχ соʍкнỿтъıχ вѣк,
сʍѣрть, сʍѣрть, сʍѣрть, сʍѣрть, ɯто тѣбє, ʍіʌаѩ, снíҵӓ — 
бъıсть ʌі пожѣ́рта побѣдою сʍѣрть, сʍѣрть, сʍѣрть, сʍѣрть.

Над всѣгỿʌагоʍ твоѥй стωронъı вжарь, погрѣбаљнъıй рожок,
жаχні под нѣбо дѣннíꚏєй ɯаљной, сʍірно прінíчє ỿ ног.
Просто чỿʍа этот їнєй, noli me tangere, бʌ͡д,
і по́-над ʍъıсʌѧʍі ʌіній, всѣпрєѥстѣствєнно сíнѧ,
тʍа ѻпỿстіʌа сь ѻпѧть.

Сʍѣрть, сʍѣрть, сʍѣрть, сʍѣрть, сʍѣрть на народоʍ крỿжіҵӓ,
сʌѣд, ѻставʌѧѥʍъıй ʍной, бỿдєть ⱬатѣрт,
сʍѣрть, сʍѣрть, сʍѣрть, сʍѣрть ѩ́сті ʍнѣ дỿɯỿ садіҵӓ,
в сʍѣрті ⱬакон всьӧ поставіʌ на кон – сгінỿʌ вовѣк.

Сʍѣртє страɯна́, ⱬаʍаɯна́ѩ кωсо́, ꚏарскіχ ϣадіɯь вҩʌосо́в?
Тъı нє гʌѣдіɯь, гдѣ ʍỿжік, а гдѣ ꚏарь, жрьӧɯь ѩк соʌоʍỿ пожар.
ỿʍѣр ѩ нє бѣⱬ ỿʍа, жаљ – ỿʍ ỿʍѣртвіʌ гоʌовой,
χто пʌю́єть ѻстрỿю стаљ ѥй — тот, чіѧ совѣꙅть χрỿстаљна.
Ⱬ ʍіроʍ пωкою сь, гѣрой.

Сʍѣрть, сʍѣрть, сʍѣрть, сʍѣрть, сʍѣрть надо всѣʍі крỿжíҵӓ,
в каждой ʍѣʌодіі ỿж сʌъıɯь ѥйӧ ръıк,
сʍѣрть, сʍѣрть, сʍѣрть ждьӧть в сѣрҵе жаʌо́ʍ в тѣбє впíҵӓ,
сʍѣрті бѣжіть і COVID і ївріт — нє ỿбѣжіть.

Доʌго ʌі сѣрҵє свойӧ сбѣрєгỿ — ѩʍа пойӧть іⱬ грỿді,
чѣрєⱬ тỿʍан, ʍраⱬ, погібѣљ пройдỿ, но до тѣбє нє дойті.
Поʍні ж, когда ні вⱬгрỿстњӧҵӓ, наɯіχ сѣрдєꚏ ѻгоњкі.
Впʌавь і пѣɯкоʍ, ѩк прідьӧҵӓ — так тѣбє сʍѣрть добѣрьӧҵӓ,
(в) сіво-багрѧнъıѥ дні.

Снѣг, снѣг, снѣг, снѣг, снѣг над ʍогъıʌой крỿжіҵӓ,
съıпʌєть і стѣʌєть ʍѧхкí ʍнѣ простъıнí,
снѣг, снѣг, снѣг, снѣг: да тѣбє нъıнѣ пріснíҵӓ:
ỿдъı твої вдрỿг воⱬстанỿть ⱬѣʍʌі, нωвой ⱬѣʍʌі.