Консỿʍациѩ Їⱬољдъı

Самсон Гєоргій

Танꚏѣваљнаѩ пѣстнѧ про їдѣнтічность і ѥйӧ сѣѯсỿѩљнъıѥ прікʌючѣніѩ. Пойнѧтіѥ падɯѣй пріродъı нєраⱬръıвно ⱬвѧⱬано ⱬ эʍанатівностію сѣй пріродъı: ɯто-то їⱬначаљно въıɯɯеѥ, ỿпадаючі вніⱬ, ⱬъѥдінѧѥҵӓ ⱬ чѣʍ-то ніⱬɯиʍ, ɯтобъı раждаті нєвъıсокоѥ й так даʌѣѥ до найніⱬɯѣво. Ѩковоѥ, в свою чѣргỿ, їʍѣѥть бъıть воⱬвъıсіті сѧ до найвъıɯɯево й крутіті сѧ так снова і снова. Всьӧ бъıʌо бъı нєпʌоχо, ѥсʌі бъı сіѥ нє каʌѣчіʌо сутьбъı ʌюҵкіѥ й нє прѣвраϣаʌо саʍопоⱬнаніѥ в бѣⱬконѣчнъıй атракꚏийӧн въıсоко-ніⱬкіχ пѣрєχодов.

Крѣѩꚏионіⱬʍ ⱬдѣсь — ѿкаⱬаті сѧ ѿ пойнѧтіѩ пѣрвородново грѣχа й совѣрɯиті поворотноѥ двіжѣніѥ нє ввѣрχ-ніⱬ, но вбок, їⱬ нỿʌѧ в ѥдініꚏỿ бѣⱬɞоⱬвратно.

//ʍỿⱬъıка: їтаʌіѩнськово ѩноніʍа 14-во стоʌѣттѧ под наⱬваниеʍ Lamento de Tristano y Rotta.

//їспоʌнітѣʌі: Сʌава Богові ⱬа Всьӧ й ỿнтѣрʍѣнɯ Саʍѱсон Гѣωргій

//відѣйӧ: Motion Picture Films Confiscated From Foreign Countries And Sources, 1940 — 1944. Record Group 242: National Archives Collection of Foreign Records Seized

//сʌова: 

Консỿʍаꚏиѩ Їⱬољдъı

Мойӧ ʌічноѥ – χітрωво́й бранно́й пʌод ɯарад, піѥс, ɯаʌостєй

ɯỿр ї ʍỿр аж до ʍорганатічєськово брака 

ʍѣждỿ раⱬỿʍоʍ ї падɯѣстю, 

поста́вʌѣнною ра́коʍ,

протів ѥй сѣстръı нєвінності,

сво́дні-сѣрҵа дʌѧ ɯто подкʌа́дỿѥть

да вторỿю да под пѣрвово,

скољко та ѥϣьӧ сʍожеть вынѣсті:

пѣред гʌа́ⱬоʍ ѥй ⱬдоровѣнный íⱬвωрот вбок,

понỿжда́юϣій пѣред собой торʍоⱬíть:

ʍаѳѣʍатікі ҩжиданіѥ-бѣгỿно́к,

ѩк проѥдєть тỿт ʌіʍѹⱬін.

/Необχодиʍые коʍʍѣнтарії до сʌов:

Ṃой раⱬỿʍ (Трістан ѻрігінаʌа пѣстні й нєпокаⱬъıваѥʍъıй ỿ кадрѣ ʌідѣр трѣтіѥво ꚏарствіѩ), їⱬначаљно бѣⱬконѣчнъıй посʌѣ сотворѣніѩ, ⱬжиʍаѥҵӓ й ѻбраⱬовỿѥть нѣкоѥ пỿстоѥ пространство, кỿда ʍогỿть падать-їстѣкать раⱬнъıѥ проʍѣ́жнъıѥ ѳрагʍѣнтъı раⱬỿʍно-нєраⱬỿʍной живⱬні. Падають ѻні, повінỿючі сь направʌѣнію свѣта ʍоѥво раⱬỿʍа, но ỿжѣ їʍѣючі токʍо нѣкоторỿю стѣпєњ раⱬỿʍності-нєраⱬỿʍіѩ. Сіѥ падѣніѥ совѣрɯаѥҵӓ таковъıʍ чіноʍ, ɯтобъı вѣрнỿҵӓ до своѥɞо начаʌа, т.ѥ. крỿгоѻбраⱬно. Сɸѣръı нєраⱬỿʍіѩ, кỿда падаѥть ʍоѩ дỿɯа, в свою ѻчѣрєдь, ѻбраⱬỿють сѳѣрỿ сɸѣр. Ніжніѥ сɸѣръı на ѩкоʍ-то этапѣ ʌопаюҵӓ й ѻбраⱬỿють саʍойӧ падѣніѥ. Падɯѣсть (Їⱬољда ѻріґінаʌа, Ѥѵа Браɞн відѣйӧ) – сѣ прінаʌѣжность до таковой сɸѣръı: это вороночнаѩ сѵстѣʍа бъıтіѩ, поніжаюϣӓѩ ѥɞо до всьӧ бољɯѣво нєбъıтіѩ. В ѩкоʍ-то сѣнсє, ʌюбой способ житіѩ – сѣ таковаѩ воронка, χоϣѣɯи тъı ѥйӧ ỿскоріть аʌбо ⱬастопоріть, — ѻна ⱬасасъıваѥть тѣбє в сѣбє й надо токʍо надѣѩті сѧ на то, ɯто конѣꚏ совʍѣϣьӧн їⱬ начаʌом, ѿжѣ рано їʌі поⱬдно всѣ посʌѣдніѥ станỿть пѣрвъıʍі й новъıχ посʌѣдніχ ỿжѣ нє бỿдѣть. Падɯѣсть всѣгда ʍожно собʌаⱬнітѣљно ⱬϣітать ⱬа ꙅʌо, ѻднако жѣ это нє коррѣктно й грѣɯно. 

Ѿжѣ падɯѣсть – сỿть аʌʌѣгорічєськаѩ жѣнϣіна, ѩковаѩ дѣржить твой конѣꚏ, їʍѣючі в сѣбє начаʌо вѣчной живⱬні. Й сакраљнъıй брак ʍѣждỿ конꚏѣначаљнъıʍі стіχіѩʍі – χоча й нєравѣн саʍ сѣбє (ʍорганатічєн) – но пріводіть до раⱬраждѣніѩ чѣʍ-то ітоговъıʍ, ʍỿдръıʍ, χоχʍічєськіʍ. Ṃорганатічность ⱬаʌожѣна в пріродѣ жѣнϣінъı-падɯѣсті, ѿсюда насіʌіѥ ѩко ѥдінствѣннъıй способ ỿдѣржать падѣніѥ ѿ падѣніѩ, но такжѣ й істок ʍỿдрості раⱬоʍ ⱬ пѣчаʌію й тоскою.

Ṃаɯинѣріѩ составново тѣʌа-аʌʌѣгорії нєйӧбχодіʍо вѣдьӧть до нѣкоѥй ѳорʍỿʌъı живⱬні этово тѣʌа й ѥвойново ѻдỿχотворѣніѩ, т.ѥ. продоʌжѣніѩ тѣʌа ỿ посʌѣсʍѣртіѥ. Саʍостоѩтѣљнъıѥ аʌʌѣгорічєськіѥ ѻрганъı консỿʍʍірỿюҵӓ-ѻбъѥдінѧюҵӓ в тотаљнъıй поʌовой ѩкт, консỿʍірỿюϣій-пољⱬỿ́юϣій всѣ рѣсỿрсъı раⱬỿʍа дʌѧ двỿнаправʌѣнново падѣніѩ-воⱬвъıɯѣніѩ. Рѣⱬỿљтатоʍ скоротѣчново (потоʍ Трістан раⱬдѣљӧн їⱬ Їⱬољдой аʌбо ʌідѣр ⱬ Ѥѵою) сѣѯса їʍєѥть бъıть їстоϣѣніѥ пʌоҵково й воⱬстановʌѣніѥ раⱬỿʍнъıχ сỿбордінаꚏій в нѣчто нєсỿбордінірỿѥʍоѥ й нєỿʍіраѥʍоѥ.

Їⱬворот вбок (поворот) – сѣ точка нєвоⱬврата, когда раⱬỿʍ пѣрєстайӧть раⱬỿʍствовать, падѣніѥ падать, сѣрҵе – своднічать, й всьӧ ѻно пѣрєвраϣаѥҵӓ ỿ двỿѥдіноѥ тѣʌо-спасѣніѩ-бѣⱬ-ѻрганов. Пѣрваѩ вѣрсіѩ трістаноїⱬољдовськіχ транɸорʍаꚏий прінадʌѣжить Ṃарії Ѳранꚏỿⱬськой й йʍєѥть наⱬвỿ Lai du Chrivrefoil, Пʌач жиʍоʌості , проѥⱬд ʌіʍѹⱬіʜа жѣ ѿсъıʌаѥть к ʌіʍожськоʍỿ в’ѩⱬỿ (úlmus): вьющаѩ сѧ жиʍоʌость Ṃарії живьӧть, токʍо ѻбвіваючи пʌодоносѧϣій чѣрєⱬ нєйӧ ʌѣсной ѻрѣχ, — і дайӧть в рѣⱬỿљтатє крѣпость, твьӧрдость і прѧʍость воѥдіново в’ѩⱬа Ꚏарствіѩ Нѣбєсново. В ѩковоʍ, по ỿчѣнію свѧϣ. Їѩкова Кротова, нєйӧбχодіʍо їʍѣѥть наʌічѣствоваті і ʍỿж Ѥѵъı раⱬоʍ їⱬо всѣʍі наʍі.

|| #самсон_георгий_песенки

|| пѣсєнкі на вордпрѣссє: https://samsongeorg.wordpress.com/

||| пѣсєнкі на саундклаудє: https://soundcloud.com/samson-georgiy

||| пѣсєнкі на нартзіс.эт: https://hearthis.at/samsongeorg

||| https://www.youtube.com/playlist?list=PLT2Z6MI4px5Bi2MNO-Ob6M9kuY7EdQ5gO&fbclid=IwAR1thNlrWuJWvj5l0y0MJw0nzrHMRwCPjURngk8pNyCdmn7rO1n01fi4KtQ