Огоньки

Самсон Гєоргій

Пѣснѧ про тѣйӧрію множеств й їсчѣзновѣніѥ этово, тово й прѣграды мѣж німі у пустом нєйӧпрѣдѧлѧѥмом колічествє.

//прѣдувѣдомлєніѥ. Пока ѩ хожу у школу й высматріваю й нє могу увідѣть за другімі домамі (їбо мой дом далѣко, на самом горізонтє свѣтѧщіхсѧ точѣк, й нємного во впадінє) свої горѧщіѥ ѻкошкі, мой мѵр ѥсть што-то ѻпрѣдєљӧнноѥ й ѻпрѣдєлѧѥмоѥ: в њӧм ѥсть ͜э͜т͜о (то бішь ѩ – но бѣз указываніѩ на мѣнѧ мною же, їбо тогда ѩ раздваїваюсь на это/то внутрі сѣбѧ) й ͜т͜о (куда ѩ йду й гдѣ живу) . Тогда свѣтовыѥ точкі мѣжду мной (ѩко точкой) й нєвідімой, но тоже свѣтѧщєйсѧ точкой ѻкон моѥво дома – раздѣлєны нєкоторым колічѣством чужих (свѣтѧщіхсѧ же) точек. Мѣжду всѣмі этімі трѣмѧ відамі точєк ѥсть какіѥ-то свої ѿношеніѩ (й ѩ могу їх воспроїзводіть нєсмотрѧ на трі дѣсѧтка лѣт мѣжду мной сѣводнѧшнім й німі): каждаѩ точка ѿкрываѥт какоѥ-то свойӧ мѣсто – вмѣщающєѥ ково-то й што-то, їз своїмі какімі-то способностѧмі, ѻснованіѩмі, пѣрєходамі й направлѣніѩмі. Каждаѩ другаѩ точка может тоже стать ͜т͜о͜й – й сѵстѣматізіроваті свої внутрѣнніѥ й мої добавлѧющіѥ ѻснованія, способності й т.д. Но главнаѩ точка, раді какой всѧ картіна затѣваѥҵа, — сѣ точка моѥво дома, мѣнѧ направлѧющаѩ, ѻпрѣдєлѧющаѩ.

Послѣ снѧтіѩ точкі (продажи дома) – этой точкі ѩ лішаюсь внутрі сѣбѧ прѣждє всѣво, їмѣнно там ѻна свѣтіла тогда, когда ѥйӧ было нє відно. Й картіна свѣтѧщіхсѧ точѣк становіҵа мало-ѻпрѣдєлімой й тот-свѣтной: поскољку базовово ѿношеніѩ мѣжду ͜э͜т͜і͜м й ͜т͜ѣ͜м уже нѣт й быті нє можеть, то й (любыѥ) другіѥ точкі, нєсмотрѧ на свою мѣстность (готовность вмѣщаті) й сѵстѣмность (составность з другімі), — точку́ють гдѣ-то нєѻпрѣдєлімо вмѣстє-порозњ з моѥй точкой; мѣсто нє становіҵа пространством, но умалѧѥҵа сразу колічѣствєнно й качѣствєнно, ѥво уже нєвозможно прісвоїті й войӧбщє даже назваті. Вѣрнєй, всѣ їмѣна ѥво скољзѧть й ѥво как бутто нє касаюҵа.

/музыка й слова: давнєѳранцузськіѥ

//Ѻркѣстр трьӧх з половіною ангѣлов й получоловѣка Слава Богу за Всьӧ:

Самѱон й тот парѣњ: разчѣтвєрєніѥ

//слова:

Рањшє, как ѩ возвращалсѧ дωмой, дωмой,

шьӧл ѩ, шьӧл ѩ, шьӧл ѩ, шьӧл ѩ – ї внізу ѻгωњкі,

моѥво ѻттудова да нє відать, нє відать,

но ѩ-то знал, ѩ знал, что гдѣ-то там ѻн ѥсть,

а тѣпєрь, когда продал дом, ѩ продал дѣдов дом,

посмотрю свѣрху ї знаю, посмотрю свѣрху –

моєго, нєвідімово, там уж нѣт, там уж нѣт,

моєго, нєвідімово, огоњка там уже нѣт.

 

Самсон Георгій на soundcloud.